Artem Brazhnikov

Artem Brazhnikov, Head of Technology at Octant